آزمون افسردگی بک

در پرسشنامه افسردگی BDI بک 21 سوال مطرح شده و هر سوال از چهار عبارت تشکیل شده است که با اعداد 0 ، 1 ، 2 و یا 3 مشخص شده اند. هریک از این عبارتها در هر سوال بیان کننده حالتی از شخص میباشند. شما باید عبارتهای هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید، سپس در هر گروه عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه طرز احساس کنونی شما را بیان میکند. یعنی آنچه را که درست هم اکنون احساس میکنید. پس از انتخاب هر عبارت آن را انتخاب کنید. اگر در هر سوال بیش از یک عبارت را وصف حال خود میدانید، سعی کنید عبارتی را که ممکن است بیشتر درباره شما صادق باشد انتخاب کنید. هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید، آگاه باشید که این هدف از این آزمون بررسی هوش و یا تواناییهای شما نیست و نهایتا خوب و بد ارزشی و اخلاقی در این آزمون مفهومی ندارد.

حال به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

1.بند اوّل ‏
2.بند دوم ‏
3.بند سوم
4.بند چهارم‏
5.بند پنجم
6.بند ششم ‏
7.بند هفتم
8.بند هشتم‏
9.بند نهم‏
10.بند دهم‏
11.بند يازدهم‏
12.بند دوازدهم‏
13.بند سيزدهم‏
14.بند چهاردهم‏
15.بند پانزدهم
16.بند شانزدهم ‏
17.بند هفدهم
18.بند هجدهم ‏
19.بند نوزدهم ‏
20.بند بيستم‏
21.بند بيست و يكم ‏