آزمون پذیرش اجتماعی مارلو و کراون

مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد. گروهی از انسان ها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می‌کنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سئوال شود باصداقت به سئوالات پاسخ می‌دهند، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایطی پاسخ یکسان به سوالات می‌دهند، حتی اگر پاسخ های آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد. گروهی دیگر طوری حرف می‌زنند که مورد تایید دیگران قرار بگیرند. اگر از آنها در مورد موضوعی سؤالی شود طوری پاسخ می‌دهند که فکر می‌کنند دیگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود. سعی می‌کنند با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان دهند و از طرد اجتماعی در امان بمانند. مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون یکی از معتبرترین مقیاس‌های سنجش پذیرش اجتماعی است. این آزمون دارای ۳۳ عبارت است و آزمودنی باید با انتخاب یکی از گزینه‌های بلی یا خیر، موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص نماید.

توجه داشته باشید که پاسخ دادن به چنین سوالاتی نیازمند فکر کردن طولانی نیست و اولین پاسخ شما احتمالا بهترین پاسخ خواهد بود. هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید، آگاه باشید که این هدف از این آزمون بررسی هوش و یا تواناییهای شما نیست و نهایتا خوب و بد ارزشی و اخلاقی در این آزمون مفهومی ندارد.

حال به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

1.پیش از آنکه رأی بدهم توانایی های همه نامزدها را عمیقاً بررسی می کنم.
2.اگر قرار باشد خلاف کنم تا به یك بیچاره کمك کنم، تردید نمی کنم.
3.اگر تشویق نشوم، گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود.
4.هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام.
5.گاهی در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم.
6.وقتی کارها طبق میل من پیش نمی رود، گاهی احساس بغض می کنم.
7.همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم.
8.شیوه نشستن من سر میز غذا، در رستوران و در خانه، یکسان است.
9.اگر بتوانم بدون بلیت وارد سینما بشوم و مطمئن باشم که کسی متوجه نخواهد شد، این کار را انجام می دهم.
10.بارها برایم اتفاق افتاده است که یك فعالیت یا یك کار را رها کرده ام، زیرا در صلاحیت خود تردید داشتم.
11.دوست دارم به موقع بدگویی ها را بازگو کنم.
12.در برخی لحظه ها خواسته ام علیه صاحبان قدرت حرف بزنم، حتی اگر حق با آنها بود.
13.مهم نیست که چه کسی حرف می زند، همیشه با دقت گوش می دهم.
14.اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده ام تا مورد توجه قرار گیرم.
15.برایم اتفاق افتاده است که از کسی برای موقعیت خود استفاده کنم.
16.همیشه آماده هستم که به خطای خود اعتراف کنم.
17.همیشه سعی میکنم تا آنچه را که توصیه می کنم به مرحله عمل درآورم.
18.برایم دشوار نیست که با آدمهاي بد دهن کنار بیایم.
19.گاهی سعی می کنم تا به جای بخشیدن و فراموش کردن، انتقام بگیرم.
20.وقتی چیزی را نمی دانم، به میل خود آن را می پذیرم.
21.همیشه مؤدب هستم، حتی در مقابل افراد ناخوشایند.
22.گاهی واقعاً اصرار می کنم که کارها به میل من انجام گیرد.
23.گاهی احساس کرده ام که می خواهم همه چیز را بشکنم.
24.هرگز اجازه نمی دهم که کسی به جای من تنبیه شود.
25.اگر از من بخواهند تا در مقابل لطفی که کرده اند، خدمتی انجام دهم، هرگز رنجیده خاطر نمی شوم.
26.هرگز با کسی که افکارش مخالف افکار من بوده دشمنی نکرده ام.
27.بدون آنکه جوانب کار را بررسی کنم، هرگز به مسافرت طولانی نمی روم.
28.گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می کنم.
29.هرگز به طور واقعی احساس نکرده ام که می خواهم یکی را سرزنش کنم.
30.گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند عصبانی می شوم.
31.هرگز احساس نکرده ام که بی دلیل تنبیه می شوم.
32.گاهی فکر می کنم، کسانی که بدشناس هستند، لیاقتش را دارند.
33.هرگز به طور آگاهانه چیزی را نگفته ام که فردی را آزرده خاطر سازد.