آزمون سلامت عمومی GHQ

پرسشـنامه (GHQ) بـه بررسـی وضـعیت روانی و جسمانی فرد در یک ماهه اخیر می پردازد و شامل نشانه هـایی مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده است که بر موقعیت اینجـا و اکنـون تأکیـد دارد. این آزمون به شما نشان می دهد که وضع عمومی سلامت شما در چند هفته گذشته، چگونه بوده است. پرسشنامه سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلال های مختلف روانی وجود دارد، تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم می پندارند، متمایز کند. بنابراین هدف این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری های روانی نیست، بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمایز بین مشکلات روانی و سلامت است. با توجه به مطالب بالا لطفاً پاسخی را که فکر می کنید بیشتر از پاسخهای دیگر با وضع شما مطابقت دارد، مشخص کنید. بخاطر داشته باشید می خواهیم وضعیت کنونی شما (از یک ماه پیش تاکنون) را بدانیم، نه آنچه در گذشته وجود داشته است و هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید.

حال به سوالات زیر پاسخ دهید.

1.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملاً احساس کرده اید که خوب و سالم هستید؟
2.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروهاي تقویتی نیاز دارید؟
3.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید؟
4.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید؟
5.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز سر درد داشته اید؟
6.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزي مثل دستمال بسته اند یا اینکه فشاري به سرتان وارد میشود؟
7.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقتها بدنتان داغ و یا سرد می شود؟
8.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بیخوابی شده باشید؟
9.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بیدار می شوید؟
10.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائماً تحت فشار هستید؟
11.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلُق شده اید؟
12.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده اي هراسان و یا وحشت زده شده اید؟
13.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام هر کاري خارج از توانائی شما است؟
14.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره دارید؟
15.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟
16.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز براي انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده اید؟
17.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کارها را بخوبی انجام می دهید؟
18.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می کنید؟
19.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدي در انجام کارها به عهده دارید؟
20.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانائی تصمیم گیري درباره مسائل را داشته اید؟
21.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیتهاي روزمره زندگی لذت ببرید؟
22.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید؟
23.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملاً ناامیدکننده است؟
24.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟
25.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این مساله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید؟
26.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی توانید کاري انجام دهید؟
27.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این نتیجه رسیده اید که ایکاش مرده بودید و کلاً از شر زندگی خلاص میشدید؟
28.آیا از یک ماه گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگیتان خاتمه دهید؟