آزمون استرس شغلی HSE

اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درون اﻓﺮاد رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و آن ﻫﺎ را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺧﻮد اﻧﺤﺮاف ﺟﻮﯾﻨﺪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ، ﺻﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ ، اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺷﻮد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺎن آوری ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻟﺎ ، ﺣﻤﻠﺎت ﻗﻠﺒﯽ ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب آورد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮس و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮس در رﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﻨﯽ افراد آزمون HSE یا HSE MANAGEMENT STANDARDS INDICATOR TOOL را آزمون و یا ابزار معتبر میشناسد. این آزمون دارای 35 سوال میباشد که به صورت مقیاس پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری شده اند. توجه داشته باشید که پاسخ دادن به چنین سوالاتی نیازمند فکر کردن طولانی نیست و اولین پاسخ شما احتمالا بهترین پاسخ خواهد بود. هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید، آگاه باشید که این هدف از این آزمون بررسی هوش و یا تواناییهای شما نیست و نهایتا خوب و بد ارزشی و اخلاقی در این آزمون مفهومی ندارد.

حال به سوالات زیر پاسخ دهید.

1.آگاهم در محل کار از من چه توقعاتی دارند
2.میتوانم تصمیم بگیرم چه زمانی استراحت کنم
3.گروه های مختلفی در محل کار است که از من کارهایی میخواهند که ترکیب کردن آنها سخت است
4.میدانم چه روشی برای انجام کارهایم به کار بندم
5.با تحمل الفاظ زشت و کردار نامطلوب دیگران در معرض آزارم
6.فرصت کافی برای انجام کارها و وظایفم را ندارم
7.زمانی که با مشکل کاری مواجهم، همکارانم کمکم میکنند
8.درباره کارهایم نظر دریافت میکنم
9.باید خیلی سخت کار کنم
10.درباره سرعت عمل در کارهایم مختارم
11.به وظایف و مسئولیت هایم واقفم
12.بعلت حجم زیاد کار باید از انجام برخی وظایفم غفلت کنم
13.نسبت به اهداف و دیدگاه های دپارتمان خود واقفم
14.میان همکارانم نوعی برخورد و تنش وجود دارد
15.از حق انتخاب در انجام کارهایم برخوردارم
16.وقت کافی برای استراحت ندارم
17.واقفم کاری که انجام میدهم چه بخشی از اهداف سازمان را تشکیل می دهد
18.تحت فشار قرار دارم که ساعات طولانی کار کنم
19.از این انتخاب برخوردارم که سر کار چه کنم
20.باید با سرعت زیاد کار کنم
21.در محل کار در معرض اذیت قرار دارم
22.در محل کار زمان اختصاص داده شده به پروژه ها و فعالیت ها کافی نیست
23.در برخورد با مشکل میتوانم روی کمک مدیرم حساب کنم
24.در صورت نیاز همکارانم کمکم میکنند
25.روی کاری که میکنم نظریاتی دارم
26.فرصت کافی دارم تا از مدیرم درباره تغییرات پرسش کنم
27.از احترام کافی و لازم از سوی همکارانم در محل کار برخوردارم
28.درباره تغییرات همواره با کارکنان مشورت میشود
29.درباره مطلبی که من را ناراحت کرده میتوانم با مدیرم صحبت کنم
30.ساعات کارم میتواند تغییر پذیر باشد
31.همکارانم آماده اند تا به مشکلات کاریم توجه کنند
32.وقتی تغییری در کارها به وجود می آید به روشنی به عملی بودن آنها آگاهم
33.در شرایط روحی سنگین و سخت همکارانم کمکم میکنند
34.روابط در محل کار دچار تنش است
35.مدیرم من را تشویق میکند